องค์การบริหารส่วนตำบลป่าไม้งาม อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู :www.pamaingam.go.th
 
 
 


โครงการสงเคราะห์ผู้สูงวัยใส่ใจผู้ด้อยโอกาส ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓


ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลป่าไม้งาม โดยนายแสง ชัยศรี ตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าไม้งาม ได้เห็นความสำคัญสภาพสังคมในปัจจุบันประเทศไทยกำลังมุ่งเข้าสู่สังคมแห่งผู้สูงวัย ทั้งนี้ผู้สูงอายจำนวนมากขาดการดูแลเอาใจใส่ถูกทอดทิ้งให้อยู่ตามลำพังหรืออยู่กับเด็กในวัยเรียนและก่อนวัยเรียน โดยบุตรหลานวัยทำงานต้องดิ้นรนออกไปทำงานนอกพื้นที่ เพราะสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบันเกิดการชะลอตัวค่าครองชีพเครื่องอุปโภคบริโภค มีราคาสูงรายได้ไม่เพียงพอกับรายจ่ายทำให้บุตรหลานไม่มีเวลาดูแลเอาใจใส่ผู้สูงอายุบางรายปล่อยให้ผู้สูงอายุดำเนินชีวิตอยู่เพียงลำพังด้วยเงินเบี้ยยังชีพเท่านั้น ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาสหลายรายในสังคมมีโรคประจำตัวหรือต้องเป็นผู้ป่วยติดเตียงไม่มีโอกาสได้ออกมาทำกิจกรรมร่วมกับกลุ่มหรือชมรมต่างๆ ดังนั้นองค์การบริหารส่วนตำบลป่าไม้งามจึงได้ดำเนินการ จัดทำโครงการสงเคราะห์ผู้สูงวัยใส่ใจผู้ด้อยโอกาส ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ เพื่อเป็นการสร้างขวํยกำลังให้ผู้สูงอายุและด้อยโอกาสได้พบปะเพื่อนๆและมีเวลาร่วมกิจกรรมกับสังคมโดยมีเป้าหมายเป็นผู้สูงอายุผู้ด้อยโอกาสในตำบลป่าไม้งาม จำนวน ๖๕ คน โดย จัดฝึกอบรมในวันที่ ๓ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลป่าไม้งาม
2021-08-11
2020-09-23
2020-09-15
2020-09-08
2020-08-10
2020-08-05
2020-03-24
2020-03-24
2020-02-10
2019-12-23