องค์การบริหารส่วนตำบลป่าไม้งาม อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู :www.pamaingam.go.th
 
 
 


โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำภายในหมู่บ้าน บ้านบุ่งบก หมู่ที่ 7 สายรอบหมู่บ้าน


มีปริมาณงาน :

วางท่อระบายน้ำ คสล. (ชั้น 3) ขนาด ศก. 0.40 เมตร ความยาว 94 เมตร พร้อมบ่อพัก คสล. จำนวน 10 บ่อ (รายละเอียดตามสัญญาจ้าง ตามแบบ อบต.ป่าไม้งามกำหนด)

2022-06-08
2022-06-08
2022-06-02
2022-06-02
2022-06-02
2022-06-02
2022-06-02
2022-06-02
2022-06-02
2022-05-20