วันที่
ชื่อเรื่อง
25  ม.ค. 2565
ซื้อวัสดุการศึกษา สื่อการเรียนรู้ (รายหัว) ศพด.บ้านกลางเหนือ สำหรับด็ก 21 คน จำนวน 70 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ม.ค. 2565
ซื้อวัสดุการศึกษา สื่อการเรียนการสอน (รายหัว) ศพด.บ้านบุ่งบก จำนวน 10 คน รวม 21 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ม.ค. 2565
ซื้อวัสดุการศึกษา สื่อการเรียนการสอน ประเภท วัสดุคอมพิวเตอร์ ศพด.บ้านบุ่งบก จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ม.ค. 2565
ซื้อวัสดุการศึกษา สื่อการเรียนการสอน ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์ ศพด.บ้านห้วยหามต่าง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ม.ค. 2565
ซื้อวัสดุการศึกษา สื่อการเรียนการสอน รายหัว ศพด.บ้านห้วยหามต่าง จำนวน 11 คน รวม 25 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ม.ค. 2565
ซื้อวัสดุการเรียนการสอนด้านการศึกษา (รายหัว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ม.ค. 2565
ซื้อวัสดุการศึกษา สื่อการเรียนการสอน (รายหัว) ศพด.บ้านโคกน้ำเกี้ยง จำนวน 78 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ม.ค. 2565
ซื้อวัสดุการศึกษา สื่อการเรียนการสอน (รายหัว) ศพด.บ้านลาด สำหรับเด็กปฐมวัย จำนวน 28 คน รวม 75 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ม.ค. 2565
ซื้อวัสดุการศึกษา สื่อการเรียนการสอน (รายหัว) ศพด.ป่าไม้งาม สำหรับเด็กปฐมวัย จำนวน 13 คน รวม 48 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ม.ค. 2565
ซื้อวัสดุการศึกษา สื่อการเรียนการสอน (รายหัว) ศพด.วัดสามัคคีธรรม สำหรับเด็กปฐมวัย 13 คน จำนวน 90 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง