วันที่
ชื่อเรื่อง
4  ก.ค. 2565
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมยกระดับถนนภายในหมู่บ้าน สายหน้าบ้านนางโสภี หันเกษตร บ้านลาดเหนือ หมู่ที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ก.ค. 2565
จ้างโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล.(ชั้น 3) ขนาด ศก.0.40 เมตร พร้อมบ่อพัก คสล. พร้อมงานขุดรื้อถอนรางระบายน้ำเดิมออก ภายในหมู่บ้าน สายศาลาประชาคม บ้านบุ่งบก หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ก.ค. 2565
จ้างโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพัก คสล. ภายในหมู่บ้าน สายหน้าบ้านแม่พันธ์ บ้านโคกกลาง หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ก.ค. 2565
จ้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยการปูผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ภายในหมู่บ้าน สายกลางหมู่บ้าน บ้านห้วยหามต่าง หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มิ.ย. 2565
จ้างโครงการปรับปรุงถนนลูกรังโดยการลงหินคลุกพร้อม (บดทับ) สายตรงข้ามสหกรณ์หัวนา-ลำพะเนียง บ้านลาดเหนือ หมู่ที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มิ.ย. 2565
จ้างโครงการปรับปรุงถนนลูกรังโดยการลงหินคลุกพร้อม (บดทับ) สายบ้านนายทองคูณ-ถนน ทช. นภ.3003 บ้านลาดกลาง หมู่ที่ 13 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มิ.ย. 2565
จ้างโครงการปรับปรุงถนนลูกรังโดยการลงหินคลุกพร้อม (บดทับ) สายประปา บ้านลาดกลาง-ป่าช้าบ้านห้วยหามต่าง บ้านลาดกลาง หมู่ที่ 13 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มิ.ย. 2565
จ้างโครงการปรับปรุงถนนลูกรังโดยการลงหินคลุกพร้อม (บดทับ) สายวัดป่าบ้านลาด-หนองบุ่งคล้า บ้านลาดเหนือ หมู่ที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  มิ.ย. 2565
จ้างโครงการปรับปรุงถนนลูกรังโดยการลงหินคลุกพร้อม(บดทับ) สายเชื่อมต่อถนนลาดยาง ทช.นภ.3003 - สะพานท่าลานหญ้า บ้านใหม่โพธิ์ทอง หมู่ 12 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  มิ.ย. 2565
จ้างโครงการปรับปรุงถนนลูกรังโดยการลงหินคลุกพร้อม (บดทับ) สายแยกถนน ทช. นภ.3003-หนองหนัง-หนองโน บ้านใหม่โพธิ์ทอง หมู่ที่ 12 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง