องค์การบริหารส่วนตำบลป่าไม้งาม อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.pamaingam.go.th

 
 
กองคลัง

 
 
  นายสุรศักดิ์   ชัยศรี   
   ผู้อำนวยการกองคลัง ระดับ 7   
     
นางณัฐชานันท์  อาจเอี่ยม   นางสายพิน  รัตนสุข    นางปิยะนันท์  ลีเลิศ 
 นักวิชาการการเงินและบัญชี ระดับ 4 นักวิชาการคลัง ระดับ 4   เจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้ ระดับ 1
     
นางชัชฎาภรณ์   ตุ้มทอง  นางสาวอัจฉรา   เพียรการ  นางสาวจริยา   แม้นศิริ
 ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้ ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี   ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการกองคลัง
     
  นางสาวสมฤดี  มอญขาม   
  ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ