องค์การบริหารส่วนตำบลป่าไม้งาม อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.pamaingam.go.th

 
 
หัวหน้าส่วนราชการ

     
  นายนิกร   บุญจำนงค์    
   ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ระดับ 8   
     
   นางสาวอัญญรัตน์  โก๊ะสูงเนิน  
  รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ระดับ 7   
     
 นายชยพล ชารีกันณ์ นายสุรศักดิ์   ชัยศรี  นายสนอง   ปิ่นแคน 
 หัวหน้าสำนักปลัดระดับ 7  ผู้อำนวยการกองคลัง ระดับ 7  ผู้อำนวยการกองช่าง ระดับ 7 
     
 นางไพจิตร  โพธิ์พนา      นายสมเดช  บำรุงเอื้อ
 ผู้อำนวยการกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ระดับ 6    ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม ระดับ 6