องค์การบริหารส่วนตำบลป่าไม้งาม อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.pamaingam.go.th

 
 
กองสวัสดิการสังคม

     
  นายสมเดช   บำรุงเอื้อ   
  ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม   
     
  นางสาวรื่นฤดี   ภูนายา    
  นักพัฒนาขุมชน ชำนาญการ    
     
  นางสาวแพรวนภาพรรณ  เจริญชัย    
  ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน