องค์การบริหารส่วนตำบลป่าไม้งาม อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.pamaingam.go.th

 
 
คู่มือหรือแนวทางการให้บริการสำหรับผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อ
ข้อมูลทั้งหมด 8 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 คู่มือการขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ [ 30 ต.ค. 2566 ]17
2 คู่มือการลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ [ 30 ต.ค. 2566 ]15
3 คู่มือการจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตามพ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา [ 31 ก.ค. 2566 ]9
4 คู่มือการจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน) ตามพ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา [ 31 ก.ค. 2566 ]10
5 คู่มือการจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) ตามพ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา [ 31 ก.ค. 2566 ]8
6 คู่มือสำหรับประชาชน ของ อบต.ป่าไม้งาม [ 24 พ.ค. 2566 ]51
7 คู่มือขออนุญาตการขุดดินและถมดิน [ 7 เม.ย. 2566 ]59
8 การลดขั้นตอนการปฏิบัติงานราชการ [ 15 ต.ค. 2558 ]191