องค์การบริหารส่วนตำบลป่าไม้งาม อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.pamaingam.go.th

 
 
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
ข้อมูลทั้งหมด 10 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 คู่มือการใช้งานระบบจดทะเบียนพาณิชย์ [ 30 ส.ค. 2566 ]8
2 คู่มือปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ [ 31 ก.ค. 2566 ]10
3 คู่มือการปฏิบัติงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 10 เม.ย. 2566 ]54
4 คู่มือการจัดทำและประสานแผนพัฒนาในระดับพื้นที่ [ 31 ต.ค. 2565 ]6
5 แนวปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 [ 31 ต.ค. 2565 ]7
6 คู่มือการขอใช้รถส่วนกลางขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าไม้งาม [ 3 ต.ค. 2565 ]47
7 คู่มือหรือแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ [ 3 ต.ค. 2565 ]45
8 คู่มือการตรวจติดตามการจัดวางระบบควบคุมภายในและการรายงานการควบคุมภายในขององค์กรปกครองส่วนท้อง (เล่ม 1) [ 1 ก.ย. 2565 ]14
9 คู่มือการจัดทำรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เล่ม 2) [ 1 ก.ย. 2565 ]7
10 คู่มือการจัดทำรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เล่มที่ 3) [ 1 ก.ย. 2565 ]6