องค์การบริหารส่วนตำบลป่าไม้งาม อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.pamaingam.go.th

 
 
แผนพัฒนาสามปี


แผนพัฒนาสามปี 2560-2562

    รายละเอียดข่าว

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลป่าไม้งาม
เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (๒๕๖๐-๒๕๖๒)
--------------------------
 
                อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ หมวด ๓ ข้อ ๑๗ (๔) การจัดทำแผนพัฒนาสามปีขององค์การบริหารส่วนตำบลที่กำหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอร่างแผนพัฒนาสามปีต่อสภาท้องถิ่น เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนผู้บริหารจึงอนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี ขององค์การบริหารส่วนตำบล นั้น
                บัดนี้ แผนพัฒนาสามปี (๒๕๖๐-๒๕๖๒) ขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าไม้งาม ได้ดำเนินการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยสภาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าไม้งาม ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบในร่างแผนพัฒนาสามปี เมื่อครั้งการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๙ และผู้บริหารได้พิจารณาอนุมัติแล้วเมื่อวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๙ จึงขอประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (๒๕๖๐-๒๕๖๒) ขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าไม้งาม ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
 
              จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน
 
                        ประกาศ  ณ  วันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๙
 


                                             (นายแสง  ชัยศรี)
                              นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าไม้งาม


    เอกสารประกอบ

แผนพัฒนาสามปี 2560-2562
 
    วันที่ลงข่าว
: 23 พ.ค. 2559
    ผู้ลงข่าว :