องค์การบริหารส่วนตำบลป่าไม้งาม อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.pamaingam.go.th

 
 
 
วิดีทัศน์องค์การบริหารส่วนตำบลป่าไม้งาม
 
คลิปประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง