องค์การบริหารส่วนตำบลป่าไม้งาม อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู :www.pamaingam.go.th
 
 
 


โครงการคักแยกขยะเปลี่ยนขยะเป็นเงิน เพื่อลดปริมาณขยะและปัญหาสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ตำบลป่าไม้งาม ประจำปีงบประมาณ 2563


 ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลป่าไม้งาม ได้จัดทำโครงการเปลี่ยนขยะเป็นเงิน เพื่อลดปัญหาสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ตำบลป่าไม้งาม ในระหว่างวันที่ 6-7 กุมภาพันธ์ 2563 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ และสร้างจิตสำนึกสร้างวินัย แยกก่อนทิ้ง ร่วมทั้งส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการขยะในชุมชน ตำบลป่าไม้งาม  ในการนี้องค์การบริหารส่วนตำบลป่าไม้งามได้ดำเนินการศึกษาดูงานนอกสถานที่ตามโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานการคัดแยกขยะ เปลี่ยนขยะเป็นเงิน ในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 ณ เทศบาลตำบลคำบง อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี

2022-05-02
2022-04-24
2022-04-04
2022-04-04
2022-03-23
2022-02-24
2022-02-24
2022-02-24
2022-01-20
2021-12-23