องค์การบริหารส่วนตำบลป่าไม้งาม อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู :www.pamaingam.go.th
 
 
 

 

 

 

 


  โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. ศก. 0.60 เมตร สายไปท่าล...
   

มีปริมาณงาน :

วางท่อระบายน้ำ คสล. (ชั้น 3) ขนาด ศก. 0.60 เมตร จำนวน 12 ท่อน (พร้อมกำแพง...

  โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังโดยการลงหินคลุก (บด...
   

มีปริมาณงาน :

(สายที่ 1) ข้างบ้านนนางหนูเปลี่ยน สีลุนทอง ถนนกว้าง 4.00 ม. ผิวจราจร 4.00...

  โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังโดยการลงหินคลุก (บด...
   

มีปริมาณงาน :

(สายที่ 1) ข้างบ้านนนางหนูเปลี่ยน สีลุนทอง ถนนกว้าง 4.00 ม. ผิวจราจร 4.00...

  โครงการปรับปรุงถนนลูกรังโดยการลงหินคลุก (บดอัดแน่น...
   

มีปริมาณงาน :

ถนนกว้าง 5.00 เมตร ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 630 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจ...

 

 

การให้บริการศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
ดำเนินการรวดเร็ว
ดำเนินการช้า
ไม่ดำเนินการ
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 20 พฤษภาคม 2558