องค์การบริหารส่วนตำบลป่าไม้งาม อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู :www.pamaingam.go.th
 
 
 


โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดต่อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) และจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันตนเอง


ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าไม้งาม  ได้กำหนดจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัตการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันตนเอง ในวันที่ 13 มีนาคม 2563 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลป่าไม้งาม  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนาและการจัดทำหน้ากากอนามัย สร้ามทีวิทยากร หรือทีครู ก. ให้มีความรู้ในการจัดทำหน้ากากอนามัย เผยแพร่การจัดทำหน้ากากอนานมัยในพื้นที่ตำบลป่าไม้งาม ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนสามารถป้องกันโรคระบาดด้วยตนเอง ลดภาระค่าใช้จ่ายของราชการให้แก่ประชาชนในการเฝ้าระวังและป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19)

2022-05-02
2022-04-24
2022-04-04
2022-04-04
2022-03-23
2022-02-24
2022-02-24
2022-02-24
2022-01-20
2021-12-23