องค์การบริหารส่วนตำบลป่าไม้งาม อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู :www.pamaingam.go.th
 
 
 


โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาท้องถิ่นตามแนวทางพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง การส่งเสริมการเรียนรู้เกษตรทฤษฏีใหม่(กิจกรรมเพาะเห็ดขอนขาว เห็ดหูหนู และการทำฮอร์โมนไข่)


ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลป่าไม้งาม โดยนายแสง ชัยศรี ตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าไม้งาม ได้เห็นความสำคัญและมีแนวทางสนับสนุนขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อแก้ปัญหาความเดือดร้อนในการประกอบอาชีพท้องถิ่น ในลักษณะของการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เน้นเรื่องของความเสมอภาพ การไม่เอารัดเอาเปรียบในสังคมเป็นหลัก รวมทั้งด้านของความพอดี พอประมาณ ความมีเหตุผล เพื่อให้เกิดผลในทางปฏิบัติในทุกระดับได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล เกิดการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ในการดำเนินชีวิตบนพื้นฐานของหลักเศรษฐกิจพอเพียงอย่างต่อเนื่อง โดยกำหนดให้เกษตรกร/กลุ่มเกษตรกรตำบลป่าไม้งามสามารถนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในชีวิตประจำวันเพื่อความมั่นคงยังยืน ดังนั้นองค์การบริหารส่วนตำบลป่าไม้งามจึงได้ดำเนินการ จัดทำโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาท้องถิ่นตามแนวทางพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง การส่งเสริมการเรียนรู้เกษตรทฤษฎีสใหม่ (กิจกรรมการเพาะเห็ดขอนขาว เห็ดหูหนุและการทำฮอร์โมนไข่) เพื่อสร้างงานสร้างอาชีพ โดยวิทยากรผู้มีความรู้ ความเข้าใจ ด้านการเกษตรแบบผสมผสาน เกษตรทฤษฎีใหม่ ตามแนวทางเศรษฐกิจ จัดฝึกอบรมโครงการดังกล่าวกลุ่มเป้าหมายประชาชนทั่วไป/เกษตรกรพื้นที่ตำบลป่าม้าม/เจ้าหน้าที่ในพื้นที่ตำบลป่าไม้งาม 100 คน โดย จัดฝึกอบรมในวันที่ 1 กันยายน พ.ศ.2563 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลป่าไม้งาม
2021-08-11
2020-09-23
2020-09-15
2020-09-08
2020-08-10
2020-08-05
2020-03-24
2020-03-24
2020-02-10
2019-12-23