องค์การบริหารส่วนตำบลป่าไม้งาม อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู :www.pamaingam.go.th
 
 
 


โครงการแข่งขันกีฬาเพื่อเชื่อมความสัมพันธไมตรีระหว่างชุมชน/หมู่บ้าน ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2563


โครงการแข่งขันกีฬาเพื่อเชื่อมความสัมพันธไมตรีระหว่างชุมชน/หมู่บ้านภายในตำบลป่าไม้งาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563  ขึ้นในวันที่ 21 – 22  ธันวาคม 2562 ประกอบไปด้วย กีฬาสากล จำนวน 3 ชนิด 6 ประเภท ได้แก่ กีฬาฟุตบอลชาย  กีฬาฟุตบอลชาย ViP อายุไม่ต่ำกว่า 35 ปี กีฬาวอลเล่ย์บอลชาย กีฬาวอลเล่ย์บอลหญิง กีฬาเซปัคตะกร้อชาย กีฬาเซปัคตะกร้อหญิง และกีฬาประเภทกีฬาพื้นบ้าน จำนวน 1 ประเภท ได้แก่ ชักเย่อ เป้าหมาย ประชาชนตำบลป่าไม้งาม ทั้ง 13 หมู่บ้าน

2021-08-11
2020-09-23
2020-09-15
2020-09-08
2020-08-10
2020-08-05
2020-03-24
2020-03-24
2020-02-10
2019-12-23