องค์การบริหารส่วนตำบลป่าไม้งาม อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู :www.pamaingam.go.th
 
 
 


โครงการส่งเสริมภูมปัญญาท้องถิ่นและปราชญ์ชาวบ้าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563


โครงการส่งเสริมภูมปัญญาท้องถิ่นและปราชญ์ชาวบ้าน  ขึ้นในวันที่ 7  สิงหาคม  2563 เพื่อเป็นการจัดทำระบบฐานข้อมูลคลังความรู้ของชุมชนสืบต่อไป เป็นการนำเอาศิลปะระและภูมิปัญญาที่มาตั้งแต่เดิมมาบอกเล่าคนรุ่นใหม่ เพื่อให้กลุ่มเด็กและเยาวชน กลุ่มสตรี กลุ่มคนพิการ กลุ่มผู้ด้อยโอกาสและกลุ่มผู้สูงอายุ ได้เรียนรู้ความสำคัญรู้จักวิถีชีวิต รู้ถึงคุณค่าของประวัติศาสตร์

2021-08-11
2020-09-23
2020-09-15
2020-09-08
2020-08-10
2020-08-05
2020-03-24
2020-03-24
2020-02-10
2019-12-23