องค์การบริหารส่วนตำบลป่าไม้งาม อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู :www.pamaingam.go.th
 
 
 


เปิดลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕


ประชาสัมพันธ์ การขึ้นทะเบียนขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลป่าไม้งาม ขอเชิญให้ผู้สูงอายุที่มีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ ที่ยังไม่เคยลงทะเบียนขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และผู้สูงอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ ในปีงบประมาณ 2565 นับจนถึงวันที่ 1 กันยายน 2565 (เกิดก่อนวันที่ 2 กันยายน 2505) ที่มีคุณสมบัติดังนี้ 1) มีสัญชาติไทย 2) มีภูมิลำเนาในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลป่าไม้งาม  ตามทะเบียนบ้าน 3) ผู้สูงอายุที่มีอายุครบ 60 ปี บริบูรณ์แล้ว ที่ยังไม่เคยลงทะเบียนมาก่อน 4) ผู้สูงอายุที่จะมีอายุ ครบ 60 ปีบริบูรณ์ ในปีงบประมาณ 2565 ซึ่งนับอายุจนถึงวันที่ 1 กันยายน 2565 (เกิดก่อนวันที่ 2 กันยายน 2505)และผู้สูงอายุที่ย้ายภูมิลำเนาเข้ามาอยู่ในพื้นที่ อบต.ป่าไม้งาม แต่ยังไม่ได้ยื่นลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 5) ไม่เป็นผู้ได้รับสวัสดิการหรือสิทธิประโยชน์อย่างอื่นใดจากหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่ (ก) ผู้รับเงินบำนาญ เบี้ยหวัด บำนาญพิเศษ หรือเงินอื่นใดในลักษณะเดียวกัน (ข) ผู้สูงอายุที่อยู่ในสถานสงเคราะห์ของรัฐหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ค) ผู้ได้รับเงินเดือน ค่าตอบแทน รายได้ประจำ หรือผลประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่น ที่รัฐหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดให้เป็นประจำ บุคคลตาม (ก) (ข) หรือ (ค) ไม่รวมถึง ผู้พิการหรือผู้ป่วยเอดส์ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงิน สงเคราะห์เพื่อการยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 หรือผู้ที่ได้รับสวัสดิการอื่นตามมติคณะรัฐมนตรี หลักฐานประกอบคำขอลงทะเบียน 1. บัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรอื่นที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐที่มีรูปถ่าย 2. ทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน 3. สมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร ประเภทออมทรัพย์ 4. หนังสือมอบอำนาจ (กรณีมอบอำนาจให้ผู้อื่นมาแจ้งลงทะเบียนแทนพร้อมแนบเอกสารบัตรประชาชน/ทะเบียนบ้าน ทั้งผู้มอบและผู้รับมอบอำนาจมาด้วย) อย่างละ 1 ฉบับ ยื่นแบบคำขอขึ้นทะเบียน ได้ที่ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลป่าไม้งาม งานพัฒนาชุมชน กองสวัสดิการสังคม สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 042-315830

2021-08-11
2020-09-23
2020-09-15
2020-09-08
2020-08-10
2020-08-05
2020-03-24
2020-03-24
2020-02-10
2019-12-23