องค์การบริหารส่วนตำบลป่าไม้งาม อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู :www.pamaingam.go.th
 
 
 


โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังโดยการลงหินคลุก (บดอัดแน่น) จำนวน 2 สาย บ้านลาดกลาง หมู่ที่ 13


มีปริมาณงาน :

(สายที่ 1) ข้างบ้านนนางหนูเปลี่ยน สีลุนทอง ถนนกว้าง 4.00 ม. ผิวจราจร 4.00 ม. ระยะทางยาว 200 ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 800 ตร.ม.

(สายที่ 2) แยกลานอ้อยเอรวัณ - หนองเบ็ญ ถนนกว้าง 5.00 ม. ผิวจราจร 5.00 ม. ระยะทางยาว 620 ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 3,100 ตร.ม. รวมพื้นที่ผิวจราจรหินคลุกทั้งหมดไม่น้อยกว่า 3,900 ตร.ม.

(รายละเอียดตามสัญญาจ้าง ตามแบบ อบต.ป่าไม้งามกำหนด)

2022-06-08
2022-06-08
2022-06-02
2022-06-02
2022-06-02
2022-06-02
2022-06-02
2022-06-02
2022-06-02
2022-05-02