องค์การบริหารส่วนตำบลป่าไม้งาม อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู :www.pamaingam.go.th
 
 
 


โครงการปรับปรุงถนนลูกรังโดยการลงหินคลุก (บดอัดแน่น) สายข้างโรงเรียนบ้านลาด-หนองผักแว่น บ้านลาดใต้ หมู่ที่ 1


มีปริมาณงาน :

ถนนกว้าง 5.00 เมตร ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 630 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 3,150 ตารางเมตร (รายละเอียดตามสัญญาจ้าง ตามแบบ อบต.ป่าไม้งามกำหนด)

2022-06-08
2022-06-08
2022-06-02
2022-06-02
2022-06-02
2022-06-02
2022-06-02
2022-06-02
2022-06-02
2022-05-02