องค์การบริหารส่วนตำบลป่าไม้งาม อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู :www.pamaingam.go.th
 
 
 


โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำภายในหมู่บ้าน บ้านกลางเหนือ หมู่ที่ 10 สายหน้าบ้านนายเลิศล้ำ-หน้าบ้านพ่อเสมอ


มีปริมาณงาน :

วางท่อระบายน้ำ คสล. (ชั้น 3) ขนาด ศก. 0.40 เมตร ความยาว 120 เมตร พร้อมบ่อพัก คสล. จำนวน 12 บ่อ (รายละเอียดตามสัญญาจ้าง ตามแบบ อบต.ป่าไม้งามกำหนด)

2022-06-08
2022-06-08
2022-06-02
2022-06-02
2022-06-02
2022-06-02
2022-06-02
2022-06-02
2022-06-02
2022-05-20