องค์การบริหารส่วนตำบลป่าไม้งาม อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู :www.pamaingam.go.th
 
 
 


โครงการปรับปรุงถนน คสล. โดยการปูผิวแอสฟัลท์ติก หนาเฉลี่ย 4 ซม. ภายในหมู่บ้าน บ้านโคกกลาง หมู่ที่ 4


มีปริมาณงาน : 

ถนนกว้าง 4.00 เมตร ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทางยาว 137 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 548 ตารางเมตร (รายละเอียดตามสัญญาจ้าง ตามแบบ อบต.ป่าไม้งามกำหนด)

2022-06-08
2022-06-08
2022-06-02
2022-06-02
2022-06-02
2022-06-02
2022-06-02
2022-06-02
2022-06-02
2022-05-20