องค์การบริหารส่วนตำบลป่าไม้งาม อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู :www.pamaingam.go.th
 
 
 


โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยการปูผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีตภายในหมู่บ้าน บ้านโคกศรีเจริญ หมู่ที่ 11


มีปริมาณงาน :

สายแยกบ้านนางแดง - วัดป่าโคกศรีเจริญ ถนนกว้าง 4.00 เมตร ผิวจราจร 4.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.04 เมตร ยาว 120 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 480 ตารางเมตร (รายละเอียดตามสัญญาจ้าง ตามแบบ อบต.ป่าไม้งามกำหนด)

2022-06-08
2022-06-08
2022-06-02
2022-06-02
2022-06-02
2022-06-02
2022-06-02
2022-06-02
2022-06-02
2022-05-20