องค์การบริหารส่วนตำบลป่าไม้งาม อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู :www.pamaingam.go.th
 
 
 


โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านป่าไม้งาม หมู่ที่ 2 จำนวน 5 จุด


มีปริมาณงาน :

สายแยกป่าช้าบ้านลาดเหนือ - บ้านป่าไม้งาม - บ้านดินทรายอ่อน ต.หัวนา

(จุดที่ 1) ถนนกว้าง 6.00 ม. ยาว 11 ม. หนาเฉลี่ย 0.04 ม. มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 66 ตร.ม.

(จุดที่ 2) ถนนกว้าง 6.00 ม. ยาว 22 ม. หนาเฉลี่ย 0.04 ม. มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 132 ตร.ม.

(จุดที่ 3) ถนนกว้าง 6.00 ม. ยาว 47 ม. หนาเฉลี่ย 0.04 ม. มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 282 ตร.ม. พร้อมวางท่อ คสล. ศก. 1.00 ม. จำนวน 13 ท่อน (พร้อมกำแพงปากท่อ)  

(จุดที่ 4) ถนนกว้าง 3.00 ม. ยาว 19 ม. หนาเฉลี่ย 0.04 ม. มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 57 ตร.ม.

(จุดที่ 5) ถนนกว้าง 6.00 ม. ยาว 25 ม. หนาเฉลี่ย 0.04 ม.  มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 150 ตร.ม.

(รายละเอียดตามสัญญาจ้าง ตามแบบ อบต.ป่าไม้งามกำหนด)

2022-06-08
2022-06-08
2022-06-02
2022-06-02
2022-06-02
2022-06-02
2022-06-02
2022-06-02
2022-06-02
2022-05-20