องค์การบริหารส่วนตำบลป่าไม้งาม อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู :www.pamaingam.go.th
 
 
รายงานการติดตามและประเมินผลแผน


รายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี ประจำปี พ.ศ. 2558

    รายละเอียดข่าว

            
 
 
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลป่าไม้งาม
เรื่อง  รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าไม้งาม
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘
---------------------------------------------------
 
                  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ ข้อ ๒๙ (๓) กำหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าไม้งาม รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาพัฒนา ต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี นั้น 
                เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ ข้อ ๒๙ (๓) องค์การบริหารส่วนตำบลป่าไม้งาม จึงประกาศรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าไม้งาม ประจำปี ๒๕๕๘ ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าไม้งาม ตามความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าไม้งาม ในการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่๔ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ วันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๕๘รายละเอียดปรากฏตามรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าไม้งาม แนบท้ายประกาศนี้
         
          จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน
 
                ประกาศ ณ วันที่ ๘ เดือนธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๘
 
 

                                                         
                                                                  (นายแสง   ชัยศรี)
                                                 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าไม้งาม
 


    เอกสารประกอบ รายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี ประจำปี พ.ศ. 2558
 
    วันที่ลงข่าว
: 10 ธ.ค. 2558
    ผู้ลงข่าว :