องค์การบริหารส่วนตำบลป่าไม้งาม อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู :www.pamaingam.go.th
 
 
รายงานการติดตามและประเมินผลแผน


รายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี ประจำปี พ.ศ. 2559

    รายละเอียดข่าว

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลป่าไม้งาม
เรื่อง  รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าไม้งาม
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕9
---------------------------------------------------
 
                  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 ข้อ 29 (3) กำหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าไม้งาม รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาพัฒนา ต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี นั้น 
                    เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 ข้อ 29 (3) องค์การบริหารส่วนตำบลป่าไม้งาม จึงประกาศรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าไม้งาม ประจำปี 2559 ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าไม้งาม ตามความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าไม้งาม ในการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ ๑/2559 วันที่ 31 ตุลาคม 2559 รายละเอียดปรากฏตามรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าไม้งาม แนบท้ายประกาศนี้
         
          จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน
 
                    ประกาศ ณ วันที่ 31 เดือนตุลาคม พ.ศ.2559
 
 
                                                         
                                                                                                  (นายแสง   ชัยศรี)
                                                                                    นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าไม้งาม
 


    เอกสารประกอบ รายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี ประจำปี พ.ศ. 2559
 
    วันที่ลงข่าว
: 31 ต.ค. 2559
    ผู้ลงข่าว :